Kvalitet

Follow us on Twitter

Prijava na Nedeljni pregled

Pregled članaka objavljenih prethodne nedelje, svakog četvrtka u Vašem Inbox-u.

Prijava

Registrovani online korisnici

Nijedan
Šta sadrži bezbednosni list hemikalija?
utorak, 10 januar 2012 11:41

hemikalije

Na osnovu Zakona o hemikalijama Upravni odbor Agencije za hemikalije doneo je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista kojim se propisuje bliži sadržaj bezbednosnog lista.

Na osnovu pravilnika bezbednosni list sadrži podatke svrstane u 16 poglavlja: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet, Identifikacija opasnosti, Sastav/Podaci o sastojcima, Mere prve pomoći, Mere za gašenje požara, Mere u slučaju udesa, Rukovanje i skladištenje, Kontrola izloženosti i lična zaštita, Fizička i hemijska svojstva, Stabilnost i reaktivnost, Toksikološki podaci, Ekotoksikološki podaci, Odlaganje, Podaci o transportu, Regulatorni podaci i poglavlje Ostali podaci.

Pravilnik propiuje da podaci koji se navode u bezbednosnom listu moraju biti jasni i sažeti, a jezik koji se koristi jasan, jednostavan, precizan, bez suvišnih reči, žargona, akronima i skraćenica, odnosno takav da isključuje svaku dvosmislenost.

U bezbednosnom listu ne smeju da se koriste navodi koji ukazuju da hemikalija nije opasna, kao i navodi koji ne odgovaraju klasifikaciji hemikalije (npr. može biti opasan, nema efekata na zdravlje, bezbedan za većinu načina korišćenja, bezopasan).

Ako je bezbednosni list izmenjen ili dopunjen na prvoj strani moraju da se navedu: datum izrade revidiranog bezbednosnog lista, broj verzije, broj revizije i datum od kog se zamenjuje prethodna verzija bezbednosnog lista.

Ako jedan bezbednosni list u svim poglavljima sadrži podatke koji su u potpunosti odgovarajući za dve ili više hemikalija, za te hemikalije može se dostaviti jedan bezbednosni list, pod uslovom da je u Poglavlju 1. navedena identifikacija za sve hemikalije.

Svih 16 poglavlja koje sadrži bezbednosni list sadrže podpoglavlja.

Poglavlje o identifikaciji hemikalije i podacima o licu koje stavlja hemikaliju u promet sadrži podpoglavlja o identifikaciji hemikalije, načinu korišćenja hemikalije i načine korišćenja koji se ne preporučuju, podacima o snabdevaču i poglavlje o broju telefona za hitne slučajeve.

Poglavlje o identifikaciji opasnosti sadrži podpoglavlje klasifikacija hemikalije, elementi obeležavanja i podpoglavlje ostale opasnosti.

Poglavlje o sastavu odnosno o podacima o sastojcima sadrži podpoglavlja o podaci o sastojcima supstance i podaci o sastojcima smeše.

Poglavlje o merama prve pomoći sadrži podpoglavlje o opisu mera prve pomoći, o najvažnijim simptomima i efektima, akutnim i odloženim i podpoglavlje hitna medicinska pomoć i poseban tretman.

Poglavlje o merama za gašenje požara sadrži podpoglavlje sredstva za gašenje požara, posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša i podpoglavlje o savetima za vatrogasce.

Poglavlje o merama u slučaju udesa sadrži podpoglavlja lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa, predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu, mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju i upućivanje na druga poglavlja.

Poglavlje o rukovanju i skladištenju sadrži poglavlje o predostrožnosti za bezbedno rukovanje, o uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti i poglavlje o posebnim načinima korišćenja.

Poglavlje o kontroli izloženosti sadrži podpoglavlja o parametrmai kontrole izloženosti i kontroli izloženosti i ličnoj zaštiti.

Poglavlje o fizičkim i hemijskim svojstvima sadrži podpoglavlje o podacima o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije i poglavlje o ostalim podacima.

Poglavlje o stabilnosti i reaktivnosti sadrži poglavlje reaktivnost, hemijska stabilnost, mogućnost nastanka opasnih reakcija, uslovi koje treba izbegavati, nekompatibilni materijali i opasni proizvodi razgradnje.

Poglavlje o toksikološkim podacima sadrži podpoglavlje podaci o toksičnim efektima.

Poglavlje o ekotoksikološkim podacima sadrži poglavlja toksičnost, perzistentnost i razgradljivost, potencijal bioakumulacije, mobilnost u zemljištu, rezultati PBT i vPvB procene, ostali štetni efekti.

Poglavlje o odlaganju sadrži Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada.

Poglavlje o podacima o transportu sadrži poglavlje UN broj, UN naziv za teret u transportu, klasa opasnosti u transportu, ambalažna grupa, opasnost po životnu sredinu, posebne predostrožnosti za korisnika i poglavlje transport u rasutom stanju.

Poglavlje o regulatornim podacima sadrži poglavlje o propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinomi poglavlje o proceni bezbednosti hemikalije.

U poslednjem opoglavlju Ostali podaci navode se podaci koji nisu dati u drugim poglavljima, uključujući i informacije o izmeni i dopuni bezbednosnog lista.

Pravilnikom je detaljno uređen sadržaj svakog od podpoglavlja.

Pravilnik je donet u decembru 2011.

 

Za više informacija pogledajte PRAVILNIK.

 

 

Izvor: eKapija 

 

Uz podršku