logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

PDCA KONSALTING DOO Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost.

 

Naš konsultantski portfolio je sledeći:

ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
ISO 45001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosšću na radu
ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS)
ISO/IEC 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)
ISO/IEC 20000-1 – Sistem menadžmenta uslugama (SMS)
ISO 22301 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)
ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)
ISO 31000 – Sistemi menadžmenta rizikom (RMS)
ISO 50001 – Sistem menadžmenta energetske efikasnosti
ISO/TS 16949 – zahtevi za primenu ISO 9001 u automobilskoj industriji i servisima za motorna vozila
FSC CoC – Sistem upravljanja šumama i kontrole nadzornog lanca
CE Znak – EC direktive “novi pristup” za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda
HACCP Sistem – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke
Global GAP – Sistem menadžmenta dobrom poljoprivrednom praksom
IFS – Standard za kvalitet i bezbednost hrane
KAIZEN – Filozofija izgradnje Sistema stalnih poboljšanja
Obuke internih proverivača sistema menadžmenta
Licencirane obuke PECB


Kompetentni konsultanti i kvalitetna saradnja sa drugim konsultantskim kućama, kompanijama i naučnim Institutima su naša prednost.

 

Više o uslugama koje pruža PDCA Konsalting, kao i kontakt informacijama, možete naći na stranicama: konsultantske organizacije.