logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bezbednost i zdravlje na radu - praktikum

Univerzitetski udžbenik Bezbednost i zdravlje na radu praktikum Đ Marko i M IvanAutori:

Dr Marko Đapan

Ivan Mačužić

 

Posle dosta uloženog napora i truda, objavljen je pomoćni univerzitetski udžbenik "Bezbednost i zdravlje na radu - praktikum", koji je omogućio i odobrio Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Opširnije...

Menadžment kvaliteta isporučilaca

Autor:

mr Branislav Sladić

 

Knjiga Menadžment kvaliteta isporučilaca je posvećena razvoju odnosa između organizacija i isporučilaca zasnovanih na kvalitetu. U njoj je opisana metodologija koja omogućava organizacijama da izmere kvalitet isporučilaca, da ih uporede na osnovu kvaliteta i realizuju saradnju sa isporučiocima koji imaju sposobnosti da zadovolje njihove zahteve. 

Opširnije...

Bezbednost informacija - osnove i smernice

1

Autor:
Dr Radoslav Raković

Problematika bezbednosti informacija postala je veoma aktuelna u okolnostima kada se poslovne aktivnosti organizacija, ali i aktivosti u privatnoj sferi, sve više oslanjaju na korišćenje savremenih informacionih tehnologija.  

Opširnije...

Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet

Autori:

Pavle Mogin, Bato Kamberović, Ivan Luković, Milan Brkić,  Ivan Beker, Vladan Radlovački, Branislav Petković

 

Knjiga Sistem kvaliteta – sistem softvera – softver za kvalitet ima za cilj da pruži pomoć organizacijama koje žele da unaprede sistem kvaliteta, prema seriji standarda JUS ISO 9000.

Opširnije...

Sistem kvaliteta ISO 9001:2000

Autori:

dr Vojislav Vulanović, dr Dragutin Stanivuković, dr Bato Kamberović, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

 

Posle višegodišnjeg istraživačkog napora, u teorijskim izučavanjima i praktičnoj primeni, u oblasti definisanja modela integralnog sistema za upravljanje kvalitetom zasnovanog na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000, autori su u ovoj knjizi dali sumarni prikaz, odnosno sintezu koncepcije poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda uz posebno uvažavanje novina u seriji standarda ISO 9000:2000.

Opširnije...

Metrološki priručnik

Autor:  

Goran Kostić

 

Danas se, od pogona do fundamentalnih nauka, zahteva statistička obrada rezultata merenja. Svrha te obrade je određivanje vrednosti merene veličine kao i tačnosti te određene vrednosti. Traži se da tačnost bude opisana mernomne sigurnošću.

Opširnije...

Projektovani kvalitet proizvoda

Autori:

Dr Branko Z. Popović, Dr Milivoj M. Klarin

  

Danas se na tržištu i dalje traži viši kvalitet proizvoda, ali se proverava i stabilnost tog kvaliteta sa važećim certifikatom za Sistem upravljanja kvalitetom, jer proizvođači sa atestom za kvalitet proizvoda imaju samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za konkurentnost na svetskom tržištu.

Opširnije...

Upravljanje kvalitetom proizvoda

Autor:

Vidosav D. Majstorović

 

Ovaj udžbenik ima nekoliko celina. Na početku je dat značaj koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom u savremenom poslovanju. Posle toga, izloženi su TQM modeli od prve do četvrte generacije, njihova struktura i osnovne karakteristike.

Opširnije...

LEAN transformacija Srbije

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

Koncept menadžmenta za transformaciju organizacije, državne uprave i lokalne samouprave, javnih i privatnih preduzeća. Kako uspešno implementirati Lean transformaciju u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim i privatnim preduzećima u Srbiji.

Opširnije...

Međunarodni standard ISO 14001 u praksi

Autor:

Dr Ljubiša Papić

 

Od predstavljanja zahteva za sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine (Environmental Management Systems) - standarda ISO 14001:2004, do decembra 2010. godine (podatak sa web site-a ISO) približno 200.000 organizacija u 155 zemalja sveta koristilo je predloženi model tog sistema.

Opširnije...

Menadžeri i sistem kvaliteta

Autor:

dr Živko Mitrović

 

Ova publikacija je namenjena vrhovnim menadžerima sa ciljem da im se približe standardi serije JUS ISO 9000 i da se ukaže na mesto i ulogu menadžera u pripremi, projektovanju, uvođenju i atestiranju sistema kvaliteta.

Opširnije...

Integrisani sistem menadžmenta - teorija i praksa

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Knjiga se bavi integracijom menadžment sistema koji su predmet pojedinačnih međunarodnih standarda u jednu jedinstvenu i svrsishodnu celinu - integrisani sistem menadžmenta. Razvoj menadžment sistema u značajnoj meri je obeležio poslednje tri decenije, iako je bio pomalo u senci razvoja informacionih tehnologija.

Opširnije...

Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse

Autori:
Vesna K. Spasojević Brkić, Dragan D. Milanović, Snežana M. Knežević, Danijela S. Lazić, Tanja S. Milanović

 

Monografija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti menadžmenta kvalitetom, a njeno konačno uobličavanje omogućila su sredstva Ministarstva za prosvetu i nauku i rad autora na projektima TR 35017 i TR 35030.

Opširnije...

Liderstvo i kvalitet

Autori:

Nikola Stefanović i Živadin Stefanović

 

Monografija Liderstvo i kvalitet jednostavno je metodološki postavljena: u prvom delu obrađuje se liderstvo, u drugom delu kvalitet, a u trećem delu se uspostavlja veza između liderstva i kvaliteta. Namenjena je svima koji se bave pitanjima upravljanja preduzećima na osnovu koncepta kvaliteta i razvoja liderskih potencijala.

 

Opširnije...

LEAN u zdravstvu

Autor:  

Prof.dr Vojislav Stoiljković

 

U ovoj knjizi je opisana primena Lean koncepta u realizaciji dva projekta u sektoru zdravstva. Prikazani su Lean alati i dati realni primeri njihove primene pri smanjivanju 8 velikih rasipanja u procesima, koje su identifikovali imenovani timovi za poboljšanje procesa.

Opširnije...

Metode i tehnike za poboljšanje kvaliteta

Autor:

mr Manojlo Kostić

 

Materija je u udžbeniku podeljena na dva dela. U prvom, uvodnom delu, izloženi su značaj kvaliteta proizvoda i procesa za opstanak i napredak preduzeća, istorijat razvoja funkcije kvaliteta, koncepti za poboljšanje kvaliteta, kao i pregled metoda i tehnika na koje se ovi koncepti oslanjanju.

Opširnije...

HACCP i zdravstvena bezbednost hrane

Autori:

Varga Janoš, Đorđević Ljiljana, Đorđević Biljana, Karadžić Magdalena, Nemet Bea, Darvaš Olga, Krivošik Sabina, Ulična Erika

 

Osnovu svakog sistema zdravstvene bezbednosti čine važeći zakoni i standardizovani propisi za dati proizvod ili privrednu oblast. Aktuelni zakoni u momentu objavljivanja ovog dokumenta se ubrzano usaglašavaju sa propisima koje primenjuje Evropska Unija.

Opširnije...

Osnove kvaliteta

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab

Autori:  

Jovan Filipović, Mladen Đurić

 

Knjiga „Osnove kvaliteta", koja je nastala kao rezultat višegodišnjih predavanja za studente Odseka za upravljanje kvalitetom, pored izvornih tumačenja autora, obuhvata i kompilaciju, kako radova pionira u oblasti kvaliteta, tako i priređenog materijala iz najpopularnijih svetskih udžbenika.

 

Opširnije...

TQM modeli izvrsnosti i integrisani menadžment sistemi

Autor:
Milenko N. Heleta

 

Ova knjiga namenjena je svim menadžerima i profesionalcima različitih zanimanja koji žele da orijentacijom na kvalitet primene savremen, inovativan, profitabilan i odgovoran način rada, baziran na konceptu TQM, kao i profesorima i studentima različitih fakulteta na kojima se izučavaju menadžment i kvalitet.

Opširnije...

Kvalitet u upravljanju projektima

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Ova kniga predstavlja prirodan nastavak knjige "Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti" (Izdavač Energoprojekt - InGraf, juni 2006. godine) i oslanja se na nju iz više razloga. Pre svega, autor je isti.

Opširnije...

Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti

Autor: 

Prof. dr Predrag Popović

 

Ova knjiga je sinteza saznanja, iskustava i stavova autora, zasnovanih na sopstvenim istraživanjima, iskustvu tokom radu u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", na poslovima izgradnje mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i u svojstvu osnivača Sertifikacionog i Kontrolnog tela za proizvode.

Opširnije...

Normativno regulisanje kvaliteta

Autori:

Vojislav Božanić, Dušan Stokić

 

Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta kao i proizvodnim organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled postupaka za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda koji podležu direktivama Novog pristupa.

Opširnije...

Menadžment totalnim kvalitetom

Autor:

Mr Manojlo Kostić

 

Ova knjiga može biti od velike koristi kako studentima tako i svim zaposlenima čija kompanija se kandiduje za dodelu nagrade za kvalitet. Detaljno i pregledno su opisana tri najznačajnija TQM modela za poslovnu izvrsnost.

Opširnije...

Sistem menadžmenta otpada

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda značajnih pojmova, učesnika i postupaka u oblasti menadžmenta otpada.

Opširnije...

HACCP - teorija i praksa

Autori:

Radoslav Grujić, Vincente-Almenar Sanchis, Radomir Radovanović

 

U okviru Tempus IB_JEP projekta 16140-2001 realizuje se serija seminara za proizvođače i prerađivače hrane. Konzorcijum projekta je odlučio da stručnjacima iz fabrika za proizvodnju hrane predstavi HACCP principe sa željom da proizvođači hrane što pre implementiraju HACCP u svojoj praksi.

Opširnije...

Menadžment kvaliteta

Autor:

Dr Milenko Heleta

 

Sve značajne stvari u vezi sa kvalitetom su pomenute i objašnjene u ovoj knjizi. Saznaćete kako se razvijao kvalitet i njegova osnovna obeležja sadašnjeg vremena.

Opširnije...

Upravljanje ekološkim rizikom

13f34e2b533e12c6166f88368dcd8c07

Autori:

Vojislav Božanić, Bojana Jovanović

 

Ova knjiga je udžbenik za studente master studija Fakulteta organizacionih nauka. Međutim ona može biti korisna i za studente drugih srodnih fakulteta, kao i za eksperte u  proizvodnim i uslužnim organizacijama, institucijama i pojedincima, kao koristan stručni tekst sa ciljem pregleda pojmova i postupaka u oblasti upravljanja ekološkim rizikom.

Opširnije...

HACCP u proizvodnji hrane i pića

Autori:

Sara Martimore, Carol Wallace

Pripremio:

prof. dr Zdravko Glušica

 

Cilj ovakvih izdanja je da obezbede koncizne i jednostavne informacije koje su namenjene profesionalcima ili studentima koji žele da steknu znanje. Ova knjiga nudi uvod u HACCP, čitaocima kojima nije dobro poznata ova materija.

Opširnije...

Kvalitetom do poslovne izvrsnosti

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Vrednost ove knjige se pronalazi u tome što je pisana za širok krug čitalaca, kako onih koji se bave oblašću kvaliteta tako i onih koji bi hteli da saznaju nešto više o toj oblasti.

Opširnije...