logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Značaj sertifikacije osoba pod akreditacijom

Autor: Nikola Kostić

septembar 2021. godine

PREUZMITE

 

Trendovi u bezbjednosti hrane u 2019 – od sistema do kulture - II DIO

Autor: Ljiljana Šljivić

stručni rad, objavljen u časopisu Pivarac

februar 2020. godine

PREUZMITE

 

Trendovi u bezbjednosti hrane u 2019 – od sistema do kulture - I DIO

Autor: Ljiljana Šljivić

stručni rad, objavljen u časopisu Pivarac

januar 2020. godine

PREUZMITE

Da li nam je potrebna sertifikacija sistema menadžmenta i zašto jeste?

Autori: Mirko Gavrilović, Gordana Pejović

mart 2019. godine

PREUZMITE

Cradle to cradle

Autor: Marko Krajner

61. kongres EOQ - European Organization for Qulity, Bled, Slovenija

oktobar 2017. godine

PREUZMITE

Quality as a global strategy

Autori: Miroslav Drljača

2nd Quality Forum, IAQ – International Academy for Quality, Bled, Slovenija

oktobar 2017. godine

PREUZMITE

Effective waste management as part of the concept of circular economy

Autori: Miroslav Drljača

61. kongres EOQ - European Organization for Qulity, Bled, Slovenija

oktobar 2017. godine

PREUZMITE

Sistematičnost u prikazu i pristupu dokumentovanom sistemu menadžmenta organizacije

Autori: Zdravko Erdeljan

oktobar 2017. godine

PREUZMITE

 

Strategija upravljanja rizicima u malim i srednjim preduzećima

Autori: Zdravko Erdeljan

jul 2017. godine

PREUZMITE

 

 

Zadovoljstvo korisnika

Autor: Zdravko Erdeljan

februar 2017. godine

PREUZMITE

 

Sistem QMS organizacije

Autori: Zdravko Erdeljan

januar 2017. godine

PREUZMITE

Liderstvo i značaj sistemskog pristupa menadžmentu rizicima u poslovanju

Autori: Mirko Gavrilović i Ivana Tepčević

oktobar 2016. godine

PREUZMITE

 

Lideri u organizaciji u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001 2015

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE

Kompetentnost zaposlenih

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE

Znanje organizacije

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE

Dokumentovani sistem organizacije

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE

Zahtevi standarda i zakona u dokumentacionom sistemu madžmenta organizacije

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Zahtevi SRPS ISO 9001-2015 - priručnik za pimenu

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

World Food Day

Joanna Friedman "World Food Day"

PREUZMITE

Uvođenje standarda iso 28000 u integrisani men sis kao komparativna prednost pomorskih kompanija u Crnoj Gori

Autor: Pavle Popović

PREUZMITE

Upravljanje zapisima

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Tranzicija linearne u kružnu ekonomiju (Koncept učinkovitog upravljanja otpadom

Autor: Miroslav Drljača

III. međunarodna naučno stručna konferencija u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

PREUZMITE

The Transition Linear in Circular Economy

Autor: Miroslav Drljača

III. međunarodna naučno stručna konferencija u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

PREUZMITE

The perception of standards and standardization in public administration researches

Autori: Jelena Ruso, Ivana Mijatović, Vera Stojanović

PREUZMITE

The Interpretation and Implementation of SRPS ISO IEC 17021 Standards

Autori: Jelena Ruso i Vera Stojanović

PREUZMITE

Sistematičnost u dokumentovanju SM-a

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Quality Management in Public e-Administration

Autori: J.Ruso, M. Krsmanovic, A. Trajkovic, Z. Rakicevic

PREUZMITE

QI in higher education-The case of Serbia

Autori: J.Ruso, A. Horvat, M. Đurić, A. Trajković

PREUZMITE

Proces - šta je to

Zdravko Erdeljan "Proces - šta je to"

PREUZMITE

Primena standarda u sistemu menadžmenta organizacije

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Paketi dokumentacije ili sistem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Autor: Dragana Petrović

Časopis „Kvalitet i izvrsnost", 1-2, 2016; stručni skup u PKS, Beograd 11.03.2016.god.

PREUZMITE

Occupational health and safety using data mining

Autori: Jelena Ruso, Vera Stijanović

PREUZMITE

Obuka zaposlenih u organizaciji za interne proveravače sistema menadžmenta

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Normativna dokumenta u zaštiti životne sredine

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Neusaglašenosti i poboljšanja u SM

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE

Menadžeri i Lideri, da li se razlikuju?

Autor: Stanislav Lisse

Prva verzija članka objavljena je u časopisu „Kvalitet&izvrsnost", god III, broj 11-12, str. 48

PREUZMITE

Level Of Quality Costs Modeling And Application In The Practice_Atina

Autori: Maja Krsmanovic, Zoran Rakicevic, Jelena Ruso

PREUZMITE

Koncept kružne ekonomije u funkciji održivog razvoja

 Autor: Miroslav Drljača

11th International Conference Management and Safety, M&S 2016, Sustainable Development and Safety, The European Society of Safety Enigeers, Vrnjačka Banja, Serbia, 2016.

PREUZMITE

 

Koncept kružne ekonomije

 Autor: Miroslav Drljača

Časopis Kvalitet & izvrsnost, Vol. IV, No. 9-10, Fondacija za kulturu kvalieta i izvrsnost, Beograd

PREUZMITE

Komplementarnost zahtjeva ISO 9001 sa konvencijama (SOLAS, MARPOL i LOAD LINE) i njihova usaglašenost sa obaveznim pravilima u kompaniji

 Autor: Pavle Popović

"Komplementarnost zahtjeva ISO 9001 sa konvencijama (SOLAS, MARPOL i LOAD LINE) i njihova usaglašenost sa obaveznim  pravilima  u kompaniji"

PREUZMITE

Vanjski kontekst organizacije

Autor: Miroslav Drljača

9th Research/Expert Conference ”QUALITY 2015“, Neum, B&H, June 10 – 13, 2015

PREUZMITE

Unutarnji i vanjski kontekst organizacije

Autori: Miroslav Drljača, Marko Bešker i Josip Čiček

16. međunarodni simpozij o kvaliteti/16th, Opatija, Hrvatska,18.-20.3.2015.

PREUZMITE

Pristupni pregovori sa EU i održivi razvoj

Autor: Zoran Pendić

VIP BLOG o održivom razvoju: pogled iz jugoistočne Evrope; cirsd.org, 2015. godina 

PREUZMITE

Quality tools in project management

Autori: Bojan Stojčetović, Milan Mišić, Živče Šarkoćević

Stručni rad, 7. International Quality Conference 2013, Kragujevac 

PREUZMITE

Kompatibilnost sistema menadažmenta energijom, kvalitetom i zaŠštitom Žživotne sredine i mogućnost njihove integracije

Autori: Vojislav Božanić i Bojana Jovanović

VI MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE Novi Sad, oktobar 2012

PREUZMITE

Standard ISO 50001- prednost za lidere u oblasti energetske efikasnosti

Autori: Vojislav Božanić i Bojana Jovanović

Stručni rad, VI MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE Novi Sad, oktobar 2012. godina

PREUZMITE

Proces procene rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih u rudnicima

Autor: Nemanja Danilović

Stručni rad, X međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji, OMC, 2012. godina

PREUZMITE

Kvalitet društva i kvalitet života

Autori: Boško Gavović i Stanislava Timotijević

Stručni rad, Nedelja kvaliteta, 2012. godina

PREUZMITE

Asset Management - Serija standarda ISO 55000

Autori: dr Dejan Curović i Mirko Gavrilović

stručni rad, FORUM KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 

novembar 2012. godine

PREUZMITE

Razvoj podrške za menadžment idejama u okviru domaćeg web portala

Autori: Stanislava Timotijević i Vuk Maksimović

Stručni rad, Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama YU INFO, 2011. godina

PREUZMITE

Primena CRM tehnologije na WEB portalu

Autori: Stanislava Timotijević i Vuk Maksimović

Stručni rad, Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama YU INFO, 2011. godina

PREUZMITE

Primena CAF modela u Ministarstvu poljoprivrede

Autor: Marija Šaš

Seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE

Koristi od (PSP) procesa stalnih poboljšanja

Autor: Zoran Vuksanović, 2011

PREUZMITE

ISO 27001:2005 - potreba ili obaveza

 Autor: Dragan Marković

 stručni rad, Svetski dan kvaliteta, 2011. godina

PREUZMITE

Interne provere - zahtev standarda, obaveza proveravača, korist organizacije (tri različita pogleda na jedan zahtev standarda ISO 9001:2008)

 Autor: Dragan Marković

 stručni rad, Nedelja kvaliteta, 2011. godina

PREUZMITE

Evropska nagrada za kvalitet (EFQM) i IMS

Autor: Marija Šaš

seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE

EFQM (Evropa) i Integrisani sistemi menadžmenta

Autor: Ana Veselinović

seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE

Značaj i mogućnosti Internet marketinga u oblasti kvaliteta

Autor: Stanislava Timotijević

Stručni rad, Festival kvaliteta, 2010. godina

PREUZMITE

Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane u Srbiji, analiza uočenih problema i predlozi za njihovo prevazilaženje

Autor: Jovanka Ninković

Završni rad specijalističkih studija, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 2009. godina

PREUZMITE

Model samoocjenjivanja na primjeru sertifikovanog poslovnog sistema

Autor: Mr Danilo Radoman

Magistarski rad, Mašinski fakultet, Univerziteta Crne Gore - Podgorica, 2007. godina

PREUZMITE

Kvalitet i QMS turističke agencije

Autor: Dr Dragan Rajković

Stručni rad, Projekat IQEP, 2010. godina

PREUZMITE

Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima

  Autor: Dr Dragan Rajković

 doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, 2010. godina

PREUZMITE