logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 26000 - Uputstvo o društvenoj odgovornosti je međunarodni standard koji daje uputstva i smernice u vezi sa društvenom odgovornošću.

Evropska komisija u svojim Smernicama za politiku društvene odgovornosti preduzeća (EC White Paper on Corporate Social Responsibility, 2003), društvenu odgovornost preduzeća definiše kao "koncept prema kojem preduzeće na dobrovoljnoj bazi integriše brigu o društvenim pitanjima i zaštiti životne sredine u svoje poslovne aktivnosti i odnose sa zainteresovanim stranama (vlasnicima, deoničarima, zaposlenima, potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širom javnošću)". Cilj društvene odgovornosti je da doprinese održivom razvoju.

Organizacije širom sveta i njihove zainteresovane strane sve više postaju svesne potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i prednostima koje iz toga proizilaze.

Učinak organizacije u odnosu na društvo u kome deluje, kao i njen uticaj na životnu sredinu, postao je presudan deo merenja sveobuhvatnog učinka i njene sposobnosti za kontinuirano efektivno delovanje. To je delom odraz rastućeg prepoznavanja potrebe da se obezbedi zdrav ekosistem, socijalna jednakost i dobro upravljanje organizacijom.

 

Cilj ISO 26000 standarda jeste da pomogne organizacijama u njihovim nastojanjima da deluju na društveno odgovoran način i da ih podstakne da učine i više od samog poštovanja zakonske regulative, imajući u vidu to da je usklađenost sa zakonom osnovna obaveza svake organizacije i ključni deo njene društvene odgovornosti. Takođe, cilj ovog standarda je i da pomogne organizacijama da doprinesu održivom razvoju.

 

ISO 26000 obezbeđuje uputstva za sve vrste organizacija u vezi sa:

 • pojmovima, terminima i definicijama koji se odnose na društvenu odgovornost,
 • pozadinom, trendovima i karakteristikama društvene odgovornosti,
 • principima i praksama koji se odnose na društvenu odgovornost,
 • ključnim temama i pitanjima društvene odgovornosti,
 • integrisanjem, primenom i promovisanjem društveno odgovornog ponašanja u okviru organizacije i, preko njene politike i prakse, u sferi njenog uticaja,
 • identifikovanjem i angažovanjem interesnih strana,
 • saopštavanjem posvećenosti, performansi i drugih informacija u vezi sa društvenom odgovornošću.

 

ISO 26000 sadrži dobrovoljne smernice, ne zahteve. On nije standard za sistem menadžmenta i nije namenjen niti je odgovarajući za potrebe sertifikacije, kao npr. ISO 9001:2008 ili ISO 14001:2004. Svaka ponuda za sertifikaciju prema ISO 26000 ili izjava o sertifikaciji prema ISO 26000 bilo bi pogrešno tumačenje namere i svrhe, kao i zloupotreba ovog međunarodnog standarda.

 

ISO 26000 dodaje vrednost postojećoj praksi u oblasti društvene odgovornosti i produbljuje razumevanje i implementaciju društvene odgovornosti putem:

 • Razvijanja međunarodne usaglašenosti o značaju društvene odgovornosti i tema na koje se organizacije moraju fokusirati,
 • Pružanja uputstva o transformaciji principa u efektivne aktivnosti,
 • Redefinisanja najbolje prakse koja je već napredovala i širenja informacija na globalnom nivou za dobrobit međunarodne zajednice.

 

ISO 26000 u okviru svojih smernica definiše sedam načela društvene odgovornosti:

 1. Odgovornost organizacije za sopstveni uticaj na društvo i životnu sredinu,
 2. Transparentnost organizacije u donošenju odluka i aktivnostima koje utiču na društvo i životnu sredinu,
 3. Etičko ponašanje,
 4. Poštovanje interesa zainteresovanih strana, razmatranje istih i odgovaranje na njih,
 5. Poštovanje pravne države,
 6. Poštovanje međunarodnih normi ponašanja,
 7. Poštovanje ljudskih prava i prepoznavanje njihovog značaja i univerzalnosti.

 

 

Prednosti primene standarda ISO 26000 

Percepcija organizacije i činjenice u vezi sa njenim učinkom u pogledu društvene odgovornosti mogu, između ostalog, unaprediti:

 • Konkurentsku prednost,
 • Reputaciju,
 • Sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih ili članova, kupaca, klijenata ili korisnika,
 • Moral, posvećenost i produktivnost zaposlenih,
 • Stav investitora, vlasnika, donatora, sponzora i finansijske zajednice,
 • Odnos sa kompanijama, vladama, medijima, dobavljačima, kolegama, korisnicima i zajednicom u okviru koje se obavlja delatnost.