logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

CE znak je skraćenica od "Conformité européenne" (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača koja ukazuje da je:  

 • proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zdravstvenim, bezbednosnim i drugim direktivama Evropske unije koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju stavljanje CE oznake na njega i
 • izvršeno odgovarajuće ocenjivanje usaglašenosti.

Osnovno obeležje jedinstvenog tržišta Evropske unije je slobodno kretanje ljudi, kapitala, robe i usluga, ali i činjenica da proizvodi koji se plasiraju i stavljaju u promet moraju zadovoljiti suštinske zahteve koji se tiču zaštite zdravlja, bezbednosti, zaštite potrošača i zaštite životne sredine.

Da bi jedinstveno tržište Evropske unije moglo da funkcioniše po principu jednakosti i fer konkurencije, morala su se poštovati određena pravila, sadržana u Ugovoru o Evropskoj zajednici (opšti princip četiri slobode kretanja), propisima i direktivama (specifična pravila).

Glavna prepreka bila je razlika u tehničkoj regulativi: standardi i tehničke norme za bezbednost proizvoda razlikovali su se od zemlje do zemlje, što je zahtevalo da se roba kontroliše kod svakog prelaska granice, pa je harmonizovanje propisa na nivou Evropske unije bilo od presudnog značaja za funkcionisanje tržišta.

U tom cilju Evropska komisija je donela niz direktiva (1) (tzv. direktive Starog pristupa) u kojima su dati detaljni tehnički zahtevi koji su predviđeni da važe na celoj teritoriji Evropske unije. Međutim, tek usvajanjem tzv. Novog pristupa tehničkoj harmonizaciji i standardizaciji (New Approach) 1985. godine, uklonjene su prepreke koje su proisticale iz razlike između nacionalnih propisa.

 

Osnovni principi Novog pristupa su: 

 • Evropska komisija utvrđuje direktive koje propisuju suštinske zahteve koje proizvodi moraju da zadovolje da bi se našli na tržištu Evropske unije,
 • Detaljne tehničke specifikacije proizvoda date su u harmonizovanim standardima. Proizvod koji zadovolji ove specifikacije automatski zadovoljava suštinske zahteve, date u direktivama,
 • Primena harmonizovanih i drugih standarda nije obavezna, tako da proizvođač ima punu slobodu da primeni i druga tehnička rešenja kako bi ispunio zahteve, postavljene direktivama.

U sklopu Novog pristupa, posebna pažnja posvećena je bezbednosti upotrebe proizvoda, odnosno sprečavanju eventualnih problema koji bi mogli nastati kao posledica neispravnog proizvoda (npr. povrede pojedinaca ili oštećenja imovine).

 

Najveći broj proizvoda široke potrošnje i industrijskih proizvoda koji potpadaju pod direktive Novog pristupa moraju imati CE znak!!!  

 

CE znak u Evropskoj uniji predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda i za razliku od znakova kvaliteta, je obavezan, te se proizvodi bez CE znaka ne mogu naći na tržištu Evropske unije. CE znak predstavlja trgovinski pasoš za proizvode!

Uvođenje CE znaka doprinelo je olakšanom plasmanu proizvoda na tržište Evropske unije, za one proizvode čije je poreklo iz zemalja koje nisu članice EU. Nekada je bilo potrebno dobiti sertifikat za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

 

Dakle, za proizvode koji imaju CE znak:

 • moguće je slobodno kretanje na tržištu Evropske unije,
 • nema dodatnih nacionalnih ispitivanja.

 

Zemlje članice ne mogu da zabrane, ograniče ili ometaju prodaju ovakvih proizvoda osim ako:

 • odredbe direktiva nisu pravilno primenjene ili
 • postoji rizik koji nije obuhvaćen primenjenim direktivama.

 

CE znak se mora nalaziti na samom proizvodu. Ako to priroda proizvoda ne dozvoljava onda se stavlja na originalno pakovanje, natpisnu pločicu, kao i na prateću dokumentaciju.

 

Znak mora biti:

 • Jasno uočljiv (npr. postavljen na poleđini ili donjoj strani proizvoda),
 • Čitljiv (minimalna visina znaka mora biti 5mm),
 • Trajan (da se u normalnim uslovima ne može ukloniti bez traga).

CE znak nanosi proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik za teritoriju Evropske unije. Pored CE znaka, proizvođač izdaje i EC izjavu o usaglašenosti (EC deklaracija). Označavanje CE znakom mora biti praćeno identifikacionim brojem notifikovanog tela, ako je ono uključeno u fazi proizvodnje.

 

CE znak stavlja se na:

 • sve nove proizvode koji se prodaju na teritoriji Evropske unije (proizvedene u Evropskoj uniji ili trećim zemljama),
 • proizvode koji se već nalaze na tržištu Evropske unije, ali su znatno modifikovani tako da se mogu smatrati novim proizvodima,
 • polovne (korišćene) proizvode koji su uvezeni iz neke od trećih zemalja.

 

Usklađenost sa svim zahtevima odgovarajuće direktive simbolizuje jedino CE znak. Ne sme se stavljati nijedna druga nacionalna oznaka koja bi imala istu funkciju, jer bi to samo dovelo do zabune.

CE znak se ne može staviti na nalepnicu, niti ga treba stavljati na proizvod ako proizvođač nije potpuno siguranda proizvod ispunjava zahteve direktiva. Kazne za nepropisno označavanje vrlo su visoke, a ako proizvod, označen CE znakom, nekome nanese štetu, proizvođač može biti kažnjen do sume od 70.0000.000. EUR.

 

Više informacija o CE označavanju potražite OVDE.

 

 


(1) Direktiva je pravni akt koji donosi Evropska komisija i koji je obavezujući za sve zemlje - članice EU. Proizvod koji poštuje sve zahteve, propisane u okviru odgovarajuće direktive, može se prodavati bez ograničenja na celom tržištu EU, bez obzira da li je proizveden u okviru same EU, ili u nekoj trećoj zemlji. Svaki proizvođač treba da zna koja se direktiva odnosi na njegove proizvode i koji su njeni zahtevi.

Direktive starog pristupa regulišu, precizno i detaljno, tehničke specifikacije za konkretan proizvod. Direktive novog pristupa regulišu to isto, ali se odnose i na veće grupe proizvoda (građevinski proizvodi, igračke, mašine itd.) ili na horizontalne – zajedničke rizike (elektromagnetna kompatibilnost), a ne na pojedinačan proizvod. Direktive novog pristupa zasnivaju se na načelu totalne harmonizacije, jer zamenjuju uzajmno nekompatibilne nacionalne propise.