logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO/IEC 15288 je standard koji se odnosi na procese životnog ciklusa u okviru sistemskog i softverskog inženjeringa. Njime se uspostavlja uobičajeni okvir koji bliže opisuje životni ciklus sistema stvorenih od strane ljudi i njime je definisan skup procesa i prateća terminologija. Standard takođe nudi procese koji podržavaju definisanje, kontrolu i poboljšanje procesa životnog ciklusa u okviru organizacije ili projekta.

Ovaj standard se bavi sistemima koje je napravio čovek i koji se mogu svrstati u jednu ili više navedenih grupa: hardware, software, dokumentacija, ljudi, procesi (npr. procesi koji pružaju uslugu korisnicima), procedure (npr. instrukcije za rukovanje), postrojenja, materijali i prirodno nastali entiteti.

ISO/IEC 15288 je standard koji se nalazi u nadležnosti ISO/IEC JTC1/SC7 – ISO komiteta koji se bavi razvojem ISO standarda u oblasti sistemskog i softverskog inženjeringa. Deo je SC7 Integrisanog skupa standarda, koji obuhvata standarde:

 • ISO/IEC TR 15504, koji se odnosi na sposobnost,
 • ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288 koji se odnose na životni ciklus (softvera i sistema respektivno),
 • ISO 9001 i ISO 9000-3, koji se odnose na kvalitet.

 

Standard ISO/IEC 15288 opisuje referentni model u kome je svaki proces opisan u domenu svrhe, očekivanog izlaza i aktivnosti koje su obuhvaćene njime. Standardom je opisano ukupno 25 aktivnosti koje zajednički opisuju 131 izlaz i kojima je obuhvaćeno 80 aktivnosti, a mogu se razvrstati u četiri osnovne grupe:

 • Procesi ugovaranja (Agreement processes): proces nabavke, proces snabdevanja,
 • Procesi organizacione potpore projekta (Organizational project-enabling processes): proces upravljanja modelom životnog ciklusa, proces upravljanja infrastrukturom, proces upravljanja projektnim portfoliom, proces upravljanja ljudskim resursima, proces upravljanja kvalitetom,
 • Procesi projekta (Project processes): proces planiranja projekta, proces procene i kontrole procesa, proces upravljanja odlukom, proces upravljanja rizikom, proces upravljanja konfiguracijom, proces upravljanja informacijama, proces merenja,
 • Tehnički procesi (Technical processes): proces definisanja zahteva poverioca, proces analize zahteva, proces dizajna arhitekture, proces implementacije, proces integracije, proces verifikacije,  proces tranzicije, proces validacije, operacioni proces, proces održavanja, proces deponovanja.

Iako se standard bavi procesima u okviru životnog ciklusa sistema, on sam po sebi ne preporučuje specifični model životnog ciklusa, nego prikazuje procese koji definišu, odobravaju i upravljaju modelom životnog ciklusa. Ovo je bliže opisano u odeljku 6.2.1. standarda, dok se ostali procesi naknadno ugrađuju unutar odabranog modela životnog ciklusa.

 

Veza sa drugim standardima 

Uz standard ISO/IEC 15288 neizostavno ide i standard ISO/IEC 12207, koji opisuje procese životnog ciklusa softvera i koji se nalazi u okviru iste grupe standarda. Standardi su međusobno usklađeni kako bi mogli da se zajednički primenjuju u okviru organizacije ili projekta, što neminovno dovodi do toga da se bilo kakva revizija svakog od tih standarda mora odraziti na onaj drugi.

Standardi ISO/IEC 15228 i ISO/IEC 12207 se u okiru SC7 skupa standarda međusobno se dopunjuju sa ostalim standardima iz te grupe (ISO 9001, ISO 9000-3, ISO/IEC TR 15504), s tim što bi bilo vredno napomenuti da standard ISO/IEC 15288 u okviru te grupe definiše najbolje prakse za razvoj sistema.

Takođe, kako nije definisan poseban model životnog ciklusa, standard je u vezi i sa ISO/IEC TR 24748-1 (Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 1: Uputstvo za upravljanje životnim ciklusom) koji daje informacije u vezi sa konceptima životnih ciklusa sistema koji se mogu primeniti u okviru standarda, kao i uputstva za kreiranje jedinstvenog životnog ciklusa, zavisno od specifičnih zahteva organizacije.

 

Koristi za organizaciju od standarda ISO/IEC 15288

Primena standarda u organizaciji sa sobom donosi mnogobrojne koristi, zato što, pre svega, definiše procese čije sprovođenje je u interesu kako organizacije tako i sistemskog ili softverskog inženjera u cilju proizvodnje kvalitetnog izlaza. Standard obezbeđuje:

 • Okvir životnog ciklusa za izvođenje aktivnosti softvera ili sistema u organizovanom, disciplinovanom stilu,
 • Okvir za ispunjavanje korisničkih zahteva,
 • Procesni okvir koji se može prilagoditi svakoj organizaciji,
 • Okvir koji smanjuje rizike,
 • Dobru osnovu za bolju komunikaciju i koordinaciju posla u okviru organizacije.