logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard ISO 22301 predstavlja međunarodni standard za sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja. Ovaj standard propisuje zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, kako bi se organizacije zaštitile od nepredvidivih događaja i kriznih situacija.

Standard ISO 22301 je nastao kao odgovor na sve češće prirodne katastrofe, tehnološke nezgode, kibernetičke napade i druge nepredvidive događaje koji mogu poremetiti poslovanje organizacija. ISO 22301 je razvijen od strane ISO (International Organization for Standardization) i objavljen 2012. godine.

Sertifikacija po standardu ISO 22301 je namenjena svim organizacijama koje žele da osiguraju kontinuitet svog poslovanja, bez obzira na veličinu ili vrstu delatnosti. Ovaj standard se primenjuje na sve vrste organizacija, uključujući javne i privatne kompanije, nevladine organizacije, državne agencije i druge.

Ocenu po ovom standardu vrše akreditovana sertifikaciona tela, koja procenjuju da li organizacija ispunjava sve zahteve standarda ISO 22301. Sertifikat po ovom standardu se dobija kada organizacija uspešno prođe sve faze ocenjivanja, uključujući pregled dokumentacija, interne provere i ocenjivanje od treće strane.

Standard ISO 22301 pruža organizacijama sistematičan i koordiniran pristup planiranju, implementaciji, proveri i stalnom poboljšavanju sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja. To im omogućava da se prilagode nepredviđenim događajima, minimiziraju posledice i smanje rizik od zastoja u poslovanju. Implementacija ovog standarda može pomoći organizacijama da steknu prednost nad konkurencijom i povećaju svoju reputaciju.