logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kontrolne karte su pogodne za ocenjivanje stabilnosti nekog procesa. One služe za proučavanje variranja proseka, raspona i standardne devijacije za neki kontrolisani uzorak. Svaka kontrolna karta se grafički predstavlja kao dijagram. Na veoma jednostavan način se vidi kada su potrebne korektivne mere i da li je u određenom, posmatranom vremenskom intervalu, došlo do poboljšanja. Upotreba kontrolnih karata u praćenju i merenju nekog procesa naziva se statistička kontrola procesa (SPC - Statistical Process Control). Sama izrada kontrolnih karata je zasnovana na statistici i koristi se ili radi dijagnoze stabilnosti procesa, ili radi kontrole procesa ili radi potvrde da se proces odvija u zahtevanim uslovima. Kontrolne karte su dobre radi ranog otkrivanja pojave grešaka.

Na sajtu američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više o ovom alatu kao i da preuzmete template za izradu svojih kontrolnih karata.

alati kvaliteta kontrolne karte