logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

mr Manojlo Kostić

 

Materija je u udžbeniku podeljena na dva dela. U prvom, uvodnom delu, izloženi su značaj kvaliteta proizvoda i procesa za opstanak i napredak preduzeća, istorijat razvoja funkcije kvaliteta, koncepti za poboljšanje kvaliteta, kao i pregled metoda i tehnika na koje se ovi koncepti oslanjanju.

U drugom, centralnom delu udžbenika, detaljno su prikazane statističke metode i tehnike, koje se koriste za analizu i unapređenje poslovnih procesa. Statističkim metodama je u udžbeniku posvećena najveća pažnja zato što se one i dalje najviše koriste u svetu, posebno za analizu i kontrolu stabilnosti procesa, kao i za smanjivanje njihove varijabilnosti.

Autor je nastojao da kroz niz primera i crteža ovu, inače složenu materiju, približi čitaocima najviše što može, u želji da metode i tehnike postanu ključni oslonac naših sadašnjih i budućih menadžera i inženjera kvaliteta u njihovom praktičnom radu. Većina primera je urađena uz pomoć računara i softverskih paketa, kao što su Microsoft-ovi paketi Excel i Visio, ali je postupak rešavanja zadatka prikazan tako da se može uraditi i bez njihove primene.

 

Sadržaj:

Predgovor
Upotrebljene oznake
Definicije osnovnih statističkih pojmova

 

Deo I: Uvod u menadžment kvalitetom

1. Kvalitet kao globalni fenomen

1.1.   Osnovne karakteristike
1.2.   Definicije kvaliteta
1.3.   Razvoj funkcije kvaliteta
1.4.   Razvoj standarda za kvalitet
1.5.   Lideri (gurui) kvaliteta

 

2. Koncepti menadžmenta kvalitetom

2.1.   Koncept zasnovan na ISO standardima
2.2.   TQM koncept
2.3.   Ostali koncepti

                                  

3. Pristupi poboljšanju kvaliteta

3.1.   Pristup zasnovan na standardima
3.2.   Deming-ov ciklus PDCA
3.3.   CQI priča

 

4. Metode i tehnike za poboljšanje kvaliteta

4.1.   Istorijat i područje primene
4.2.   Pregled metoda i tehnika

 

 

Deo II: Statističke metode i tehnike 

1. Uvodna razmatranja

1.1.   Rasipanje podataka - varijabilnost procesa
1.2.   Statistička kontrola kvaliteta (SQC)
1.3.   SQC metode i tehnike

 

2. Osnovi statistike

2.1.   Definicije osnovnih statističkih pojmova
2.2.   Izdvajanje i prikazivanje podataka
2.3.   Statističke karakteristike uzorka (skupa podataka)

 

3. Teorijske raspodele verovatnoća

3.1.   Uvod
3.2.   Raspodele neprekidnih slučajninih promenljivih
3.3.   Raspodele diskretnih slučajnih promenljivih

 

4. Pareto dijagram

4.1.   Oblast primene
4.2.   Postupak izrade
4.3.   Rezime

 

5. Dijagram rasipanja

5.1.   Oblast primene
5.2.   Postupak izrade
5.3.   Korelaciona analiza
5.4.   Regresiona analiza

 

6. Prijemno uzorkovanje

6.1.   Opis koncepta
6.2.   Planovi prijema
6.3.   Kriva operacionih karakteristika - OC kriva
6.4.   Standardni planovi prijema

                       

7. Kontrolne karte

7.1.   Kontrolna karta kao metoda SPC
7.2.   Kontrolne karte za analizu procesa
7.3.   Kontrolne karte za kontrolu procesa
7.4.   Kontrolne karte - rezime

 

8. Analiza sposobnosti procesa

8.1.   Pojam sposobnosti procesa
8.2.   Indeks preciznosti
8.3.   Indeks tačnosti
8.4.   Izračunavanje standardne devijacije procesa
8.5.   Definicije sposobnosti procesa

 

Prilozi

 

            P-1:     Vrednosti Laplace-ove funkcije
            P-2:     Faktori za izračunavanje kontrolnih granica (domaći standardi)
            P-2a:    Faktori za izračunavanje kontrolnih granica (inostrana literatura)
            P-3:     Kontrolne karte za analizu procesa      
            P-4:     Kontrolne karte za kontrolu procesa
            P-5:     Primedba o standardnoj devijaciji uzorka i populacije 
            P-6:     Slovne oznake uzoraka (JUS N.N0.029)
            P-7:     Jednostruki planovi prijema (JUS N.N0.029)
            P-8:     Spisak slika
            P-9:     Spisak primera
            P-10:   Spisak tabela

 

Literatura