logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Institut za akreditovanje BiH i Akreditaciono tjelo Crne Gore potpisali MoU

U Sarajevu su, na osnovu dogovora i definiranja konkretnih aktivnosti, direktor BATA-e, Dražan Primorac, i direktorica AT CG, Anita Krulanović, potpisali memorandum o razumijevanju - MoU.

 

Kao što je napomenuto tokom sastanka, osnova za potpisivanje sporazuma je da su sistemi akreditiranja, koji se provode u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, usaglašeni sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17011 i Uredbom (EZ) 765/2008, kao i relevantnim dokumentima evropskih i međunarodnih organizacija za akreditiranje EA, ILAC i IAF-a i da međusobno pružaju isti stepen povjerenja.

MoU definira da će BATA i AT CG sarađivati u području akreditiranja, između ostalog, u osvjedočenju aktivnosti ocjenjivanja, obuka i usavršavanje osoblja, razmjena informacija i iskustava i razmjena najboljih praksi, vodeći računa o obostranim interesima.

Obje strane su se saglasile da će, po potrebi, razmjenjivati informacije o dokumentima (uputstvima, procedurama, politikama, informativnim biltenima itd.), zakonskim propisima u području akreditacije, kao i drugim pitanjima vezanim za akreditiranje tijela za ocjenu usklađenosti (TOU).

Takođe, BATA i AT CG su se saglasili da će organizirati zajedničke radionice, tematske seminare i konferencije posvećene praksi akreditiranja TOU, sarađivati po pitanjima vezanim za obuku i stručno usavršavanje osoblja zaduženog za akreditiranje kroz razmjenu eksperata i njihovo učestvovanje u akreditiranju TOU, razmjenjivati iskustva o primjeni međunarodnih standarda u području akreditiranja, promovirati učešće svojih akreditiranih laboratorija u programima međulaboratorijskih poređenja i ispitivanja osposobljenosti, organizirati studijske posjete vodećih ocjenitelja, ocjenitelja i tehničkih eksperata u vidu osvjedočenja, promatranja i učešća u radu partnerskih timova za ocjenjivanje u područjima od zajedničkog interesa te, prema potrebi, razmjenjivati ocjenitelje i vodeće ocjenitelje.

BATA i AT CG će u narednom periodu identificirati privredna područja od zajedničkog interesa, politike, kriterije, procedure kroz međusobne posjete, međulaboratorijska poređenja i razvoj usluga u tom području.

 

 

Izvor: ekapija.com