logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održan seminar u okviru IPA 2020 projekta

U periodu od 8.02. do 9.02.2023. godine održan je dvodnevni seminar na temu "Prikaz stanja u oblasti evropske standardizacije", koji je prvi od šest planiranih podaktivnosti za Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) u okviru projekta IPA 2020,

u okviru Projekta finansiranog iz EU IPA Godišnjeg akcijskog programa „Povećanje kapaciteta institucija usaglašavanjem i sprovođenjem pravnih tekovina Evropske unije u oblasti konkurentnosti i inovacija“ za 2020. godinu.

Seminar se bavio podizanjem svijesti o potrebama politika i operativnim upravljanjem crnogorskim institucijama sa osvrtom na standardizaciju kao dio infrastrukture kvaliteta, a koja ima uticaj na harmonizaciju propisa, regionalnu saradnju i integracije u EU i okupio je preko 50 predstavnika relevantnih: ministarstava, institucija infrastrukture kvaliteta, MMSP iz privrednog sektora, upravljačkih organa Instituta i stalno zaposlenih u Institutu koji su imali prilike da u dvosmjernoj komunikaciji razgovaraju o značaju implementacije standarda u svom poslovanju, što je svakako važan cilj ne samo za Instituta, već i za cjelokupni privredni sistem Crne Gore.

Fokus Projekta je podrška daljem razvoju administrativnih kapaciteta i nivou usklađenosti sa pravnom tekovinom EU na području Konkurencije i Inovacija, prevashodno u oblasti usluga, standardizacije, akreditacije, konkurencije i državne pomoći. Njegova realizacija je počela 20. juna 2022. godine i trajaće 30 mjeseci. Sprovodi ga EPRD u konzorcijumu sa Britanskom institucijom za standarde (BSI), sa jednim od tri ključna eksperta – za oblast standardizacije je imenovan g. Markus Handelin (Finska), a govornik na ovom seminaru je bio g. Janez Furlan, dipl.inž.maš. i viši ekspert, koji se profesionalno bavi ocjenom usaglašenosti tehničkih proizvoda i ima više od 20 godina jedinstvene kombinacije iskustva u javnom i privatnom sektoru.

Obrađene teme na seminaru su:

  • Pravni i politički okvir standardizacije EU;
  • Potreba za standardima EU kao podrška uspostavljanju jedinstvenog tržišta;
  • Prednosti angažovanja privatnog sektora u standardizaciji;
  • Mapa puta za strategiju standardizacije EU, koji su sljedeći koraci i izazovi za Crnu Goru.

 

 

Izvor: isme.me